Kućni red Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

Fotografije uz članak 1
PRAVILNIK O KUĆNOME REDU EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ČAKOVEC

 

        I.            OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kućni red Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, V. Nazora 36 (u daljnjem tekstu: Škola) određuje:

-         pravila i obveze ponašanja u školskoj ustanovi, unutarnjem i vanjskom prostoru

-         pravila međusobnih odnosa učenika

-         pravila međusobnih odnosa učenika i radnika

-         radno vrijeme

-         pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja

-         način postupanja prema imovini

Članak 2.

Pravila propisana Kućnim redom potrebno je poštovati kako bi se:

-         spriječile povrede i nastanak materijalnih šteta

-         osigurao nesmetani rad učenika i radnika u skladu s organizacijom rada Škole

-         uspješno realizirali planirani zadaci

-         sačuvala funkcionalnost opreme, prostora i okoliša Škole

-         osigurali očekivani i poželjni uvjeti za život u Školi svih njezinih polaznika i radnika

Članak 3.

Odnosi među članovima kolektiva (radnicima i učenicima) moraju se zasnivati na međusobnom poštovanju, toleranciji i kulturnoj komunikaciji.                                                                                               U međusobnim odnosima članovima kolektiva zabranjen je bilo koji oblik nasilja, diskriminacije, neprijateljstva, vrijeđanja te nekulturno i nekorektno ponašanje.

Takvi postupci i ponašanja civilizacijski su neprihvatljivi, a štete osobnom ugledu svakog člana kao i cjelokupnom ugledu Škole.

Članak 4.

U slučajevima svađa među učenicima treba nastojati da se sudionici svađe smire, a nikako ih poticati na svađu. Ako svađa prijeti fizičkim obračunom ili izbije fizički sukob, učenici su dužni odmah pozvati dežurnog nastavnika, pedagoga ili bilo kojeg drugog radnika Škole, koji će postupati prema Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u školi.                                                                        

Ako učenici primijete da je netko od njihovih kolega u Školu donio sredstva koja mogu biti opasna po život, zdravlje i sigurnost, dužni su o tome odmah obavijestiti dežurnog nastavnika ili pedagoga.

 

 

 

      II.            BORAVAK U ŠKOLI

Članak 5.

U svim prostorima Škole (zatvorenim i otvorenim) zabranjeno je:

-         oštećivanje i uništavanje školske imovine članova kolektiva, pisanje po zidovima i inventaru Škole

-         unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar, eksploziju i opasnosti bilo koje druge vrste te time ugroziti život i zdravlje članova kolektiva i/ili nanijeti materijalnu štetu

-         unošenje i konzumiranje alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava te dolazak u Školu i boravak u Školi pod utjecajem istih

-         pušenje

-         unošenje oružja

-         unošenje sadržaja nepoćudnog karaktera u tiskanom ili digitalnom obliku

-         neovlašteno snimanje i fotografiranje u svim školskim prostorima

-         objavljivanje sadržaja iz školskog života (u tisku, na internetu i sl.) bez dopuštenja nastavnika ili ravnatelja

-         međusobno trgovanje

-         dovođenje stranih osoba u Školu bez odobrenja predmetnog nastavnika , razrednika ili ravnatelja

Članak 6.

U vrijeme nastave članovima kolektiva je zabranjeno korištenje mobilnih telefonskih aparata i drugih elektroničkih uređaja koji nisu u funkciji odgojno-obrazovnog procesa te se oni moraju staviti u funkciju da ne ometaju učenike u koncentriranom praćenju nastave.

Članak 7.

Briga za očuvanje školskih prostora s pripadajućom opremom dužnost je svih članova kolektiva.

Članak 8.

U Školi se za realizaciju nastave koriste klasične učionice i specijalizirane učionice.

Klasične učionice u vrijeme odmora se u pravilu, ne zaključavaju. Nakon zvona za početak nastave učenici su dužni napustiti hodnik, zauzeti svoje mjesto u učionici i u miru pričekati nastavnika.

Specijalizirane učionice u vrijeme odmora se zaključavaju. Učenici na hodniku ispred specijalizirane učionice disciplinirano čekaju nastavnika. Učenici moraju prije početka rada u specijaliziranoj učionici provjeriti ispravnost i kompletnost opreme, a u slučajevima uočenih nepravilnosti o tome obavijestiti predmetnog nastavnika. Na kraju nastavnog sata učenici s predmetnim nastavnikom obavezno provjeravaju stanje opreme. Nastavnici koji održavaju nastavu u specijaliziranoj učionici dužni su upoznati učenike s pravilima korištenja tih prostora i opreme te se istih pridržavati.

Članak 9.

Prije nego učenik zauzme svoje radno mjesto, provjerit će njegovu ispravnost. U slučajevima bilo kakve neispravnosti (oštećena oprema, namještaj) o tome će odmah obavijestiti dežurnog učenika razreda koji će štetu prijaviti predmetnom nastavniku, dežurnom nastavniku, pedagogu ili voditelju smjene. Ukoliko učenik ne prijavi primijećenu neispravnost, sam snosi štetu disciplinsku i materijalnu odgovornost te će se smatrati da je sam prouzročio učinjenu štetu.  Prije odlaska iz učionice svaki učenik mora očistiti svoje radno mjesto te ga ostaviti urednim i ispravnim.

Članak 10.

Učenici moraju sjediti prema rasporedu sjedenja koje u dogovoru s učenicima definira razrednik ili predmetni nastavnik. Učenik može promijeniti radno mjesto samo uz dopuštenje razrednika ili predmetnog nastavnika.

 

   III.            ODREDBE ZA UČENIKE

Članak 11.

Učenici dolaze u Školu pravovremeno kako bi se u miru pripremili za sudjelovanje u nastavnom procesu.

Članak 12.

Učenici svojim savjesnim odnosom prema školskim prostorima i školskoj opremi, kao i utjecajem na svoje kolege koji ne čuvaju prostor i opremu, značajno mogu utjecati na kvalitetniji život i rad Škole. U vrijeme boravka u Školi učenici moraju poštovati sve zahtjeve ovlaštenog osoblja: dežurnih nastavnika, dežurnih učenika, čistača kako bi se održao red, disciplina i čistoća.

Članak 13.

Škola ne preuzima odgovornost za nestanak novca i vrjednijih predmeta koje učenici donose sa sobom u školske prostore. Učenicima će na njihovo traženje, dežurni nastavnik spremiti vrjednije predmete kod blagajnice škole. Pri dolasku na nastavu u sportsku dvoranu učenici sa sobom donose samo najnužniju opremu, a vrjednije predmete pohranjuju kod nastavnika. Za vrijeme tjelesne i zdravstvene kulture dežurni nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture odgovorni su da su garderobe za vrijeme nastavnog sata zaključane.

Članak 14.

Učenicima nije dopušteno kašnjenje na sat. Učenicima je dopušten ulazak u razred nakon nastavnika uz odobrenje i obaveznu evidenciju predmetnog nastavnika o kašnjenju.

Članak 15.

Učenici u školu dolaze uredno odjeveni i pristojnog izgleda.

Članak 16.

Za boravak u svim unutarnjim prostorima školske zgrade učenici su dužni koristiti prikladnu i čistu obuću. U dvorani za tjelesnu i zdravstvenu kulturu boravi se isključivo u propisanoj sportskoj odjeći i obući.

Članak 17.

Učenicima je dopušten izlazak iz školskih prostora samo u vrijeme velikog odmora, nakon završetka nastave i u situacijama kada odlaze na nastavu u prostore izvan školske zgrade.

Članak 18.

Učenici sve radnike škole i općenito sve odrasle osobe u učionici pozdravljaju pristojnim ustajanjem, a na drugim školskim i izvanškolskim prostorima pristojnim pozdravom.

Članak 19.

Učenici koji za dolazak u Školu koriste vlastito prijevozno sredstvo (bicikl, motocikl, automobil i sl.) dužni su ga parkirati na za to određeno mjesto vodeći brigu o sigurnosti nazočnih osoba na tom prostoru kao i urednosti i zaštiti prostora oko Škole. Škola ne preuzima odgovornost za oštećenje ili nestanak tih prijevoznih sredstava.

Članak 20.

Ako učenik ometa nastavu korištenjem mobilnih telefonskih uređaja ili sličnih elektroničkih uređaja nastavnik je dužan uputiti učenika razredniku, pedagogu, voditelju smjene ili ravnatelju koji će procijeniti o daljnjem postupanju.

Članak 21.

Uvid u pedagošku dokumentaciju učenici i roditelji mogu imati samo uz nazočnost odgovorne osobe iz Škole.

 

   IV.            DEŽURSTVA

Članak 23.

Svaki razredni odjel tijekom radnog tjedna ima dva dežurna učenika (redara) koje određuje razrednik. Ukoliko redari ne obavljaju savjesno svoje dužnosti, razrednik može učenicima odrediti i dulje dežurstvo, a u slučaju ponovljenog neodgovornog odnosa i izreći pedagošku mjeru.

Dužnosti redara su da:

1.       na početku nastavnog sata izvješćuju predmetnog nastavnika o odsutnim učenicima

2.       prilikom ulaska u učionicu utvrde u kakvom se stanju ona nalazi, a eventualne nepravilnosti odmah prijave predmetnom nastavniku ili dežurnom nastavniku

3.       prije početka nastavnog sata pripreme školsku ploču , kredu, a po dogovoru s nastavnikom i ostala nastavna sredstva potrebna za nastavu

4.       brinu o očuvanju školske imovine i čistoći učionice

5.       po završetku nastavnog sata nakon pregleda učionice, brisanja ploče i utvrđivanja zadovoljavajuće ispravnosti i čistoće učionice posljednji odlaze

6.       u situaciji nedolaska nastavnika na nastavni sat, najkasnije 10 minuta nakon zvona za početak sata, dežurni učenik o tome obavještava dežurnog nastavnika, pedagoga ili voditelja smjene

7.       izvješćuju nastavnika o nađenim predmetima (knjige, bilježnice, odjeća i sl.) i predaju ih čistačima

Članak 24.

U Školi učenici dežuraju na glavnom ulazu i sportskoj dvorani prema unaprijed utvrđenom rasporedu dežurstva koji se donosi na početku svakog polugodišta. Raspored učenika za takva dežurstva unutar razrednog odjela utvrđuje za svaki tjedan unaprijed razrednik.                                                                                                                 Ako dežurni učenik želi pristupiti unaprijed najavljenim provjerama znanja, mora o tome obavijestiti dežurnog nastavnika ili pedagoga koji će za navedeni sat pronaći zamjenu. Dežurni učenik dužan je doći na dežurstvo barem 10 minuta prije početka 1. nastavnog sata smjene u kojoj dežura, a u vrijeme dežurstva učenik se ne smije udaljavati s mjesta dežurstva, osim uz dopuštenje dežurnog nastavnika.

 

Članak 25.

Dežurni učenik na glavnom ulazu:

1.       ljubazno i kulturno dočekuje stranke koje dolaze u Školu, upisuje ih u evidencijsku listu te upućuje na mjesta i do osobe koju traže

2.       vodi računa o urednosti i čistoći ulaznog prostora

3.       obavlja sve poslove koje mu odrede dežurne osobe u Školi

 

Članak 26.

Dežurni učenik u sportskoj dvorani:

1.       ljubazno i kulturno dočekuje stranke koje dolaze u sportsku dvoranu, upisuje ih u evidencijsku listu, te upućuje na mjesta i do osobe koju traže

2.       vodi brigu da su svlačionice za vrijeme nastavnog sata zaključane

3.       vodi računa o urednosti i čistoći prostora sportske dvorane

4.       obavlja sve poslove koje mu odredi dežurni nastavnik TZK

Članak 27.

U školi dežuraju po dva nastavnika u svakoj nastavnoj smjeni. Nastavnici dežuraju prema unaprijed utvrđenom rasporedu dežurstva koji se donosi na početku tjedna. Dežurstvo nastavnika dio je tjednog zaduženja koje je organizirano u vrijeme nastavne godine. Dežurni nastavnici obavljaju svoju dužnost u vremenu od 7.00 do 13.20 sati ili od 13.00 do 19.15 sati.                                                                                                                       

Obveze dežurnog nastavnika:

1.       vodi brigu o rasporedu dežurnih učenika, njihovim obvezama te rješava eventualne zamjene

2.       obilazi školske prostore, upozorava učenike na red, čistoću i disciplinu

3.       učenike koji krše Kućni red upisuje u knjigu dežurstva, te obavještava o tome razrednika i pedagoginju, psihologinju ili voditeljicu smjene.

4.       u slučaju incidenta, nesretnih slučajeva, nezgoda i sl. poduzima mjere prema Protokolu o postupanju u slučajevima nasilja u školi te o istom obavještava pedagoga ili ravnatelja, a u slučaju hitne situacije obavještava nadležne službe

 

 

      V.            RADNO VRIJEME ŠKOLE

Članak 28.

Radno vrijeme Škole je od 6:00 do 20:00, a subotom od 7:00 do 14:00

Članak 29.

Nastava se odvija prema rasporedu sati o odmora:

-         prijepodnevna smjena u trajanju od 7.20 do 13.10

-         poslijepodnevna smjena u trajanju od 13.15 do 19,05

Iza trećeg sata u obje smjene je veliki odmor u trajanju od 15 minuta, a ostali odmori traju 5 minuta.

 

   VI.            ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Osobe koje za vrijeme boravka u školi krše unutarnji kućni red, a nisu članovi kolektiva, upozorit će se na odredbe, a u daljnjem slučaju kršenja udaljit će se iz školskog prostora.

Članak 31.

U vrijeme održavanja izvanškolskih aktivnosti (posjet kazalištu, kinu, izletu, ekskurzije i sl.) učenici su se dužni pridržavati odredbi ovog Kućnog reda i ustanove u kojoj se nalaze.

Članak 32.

Svaku namjernu učinjenu štetu na imovini škole učenik je dužan namiriti prema Odluci o nadoknadi šteta. Ako se počinitelj štete ne može utvrditi, štetu će podmiriti učenici cijelog razreda ili obrazovne grupe koja je koristila učionicu u trenutku nastanka štete.

Članak 33.

Članovi kolektiva dužni su se racionalno koristiti sredstvima škole koja su im stavljena na raspolaganje te svaku eventualnu nepravilnost ili kvar prijaviti dežurnom pedagogu, tajniku ili ravnatelju.

Članak 34.

Članovi kolektiva koji postupe suprotno odredbama ovog Kućnog reda odgovorni su prema Statutu i drugim važećim školskim aktima.

 

 

Ravnateljica:

Bosiljka Vinković Kukolić, dipl. oec.

 

Vezani sadržaj

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica