Katalog informacija ETŠ-a

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA 36

ČAKOVEC

Klasa: 008-01/14-02-48

Ur. broj: 2019-59-02-14-1

Čakovec,  31.01.2014.

 

 

Temeljem članka članka 22.stavak  4.   Zakona o pravu na pristup  informacijama „Narodne novine“

br. 172/03., 144/10. i 77/11.) ustrojava se

 

KATALOG INFORMACIJA EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ČAKOVEC

 

I.                    UVODNE NAPOMENE

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom

ostvarivanja prava na pristup informacijama.

 

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama

na sljedeći način:

1.       putem službene web stranice Škole:

* informacije o ustroju i nadležnosti Škole

* informacije o zaposlenicima

* informacije o pravnim i drugim aktima Škole

* informacije o učeničkim aktivnostima

* informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

* informacije o načinu i pravilima školovanja

* najave aktivnosti Škole

* objave i priopćenje za javnosti

               

2.       održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

3.       neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama

4.       uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije

5.       dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi

oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev

 

II.                   OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

 

Kao samostalna ustanova Škola počinje djelovati šk. god. 1991./1992. pod nazivom

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec.  Temeljem čl.3. st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Škola djelatnost obavlja kao javnu službu.

 

Djelatnost škole

Danas se u našoj školi učenici obrazuju za zanimanja ekonomist, komercijalist, upravni

referent i hotelijersko-turistički tehničar u četverogodišnjem trajanju i zanimanje

prodavač u trogodišnjem trajanju . Isti programi provode se i u obrazovanju odraslih.

Poslovi u okviru djelatnosti Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

____________________________________________________________

·         upisi  u školu i ispisi iz škole s vođenjem evidencije i dokumentacije

·         organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije

·         vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima

·         poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima

·         izdavanje javnih isprava i drugih potvrda

·         upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik učenika

 

Ustrojbene jedinice u sastavu Ekonomske i trgovačke škole Čakovec

 

·         ravnatelj

·         tajništvo

·         računovodstvo

·         administrator blagajnik

·         referent za učenička pitanja

·         psiholog

·         knjižnica

 

Ekonomskom i trgovačkom školom Čakovec upravlja ravnatelj i Školski odbor.

 

III.                SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

 

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže

i koje nadzire Ekonomska i trgovačka škola Čakovec i to kako slijedi:

a)      pregled informacija

b)      opis sadržaja informacija

c)       namjena informacija

d)      način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

a)      Pregled informacija

 

Ekonomska i trgovačka škola Čakovec  posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

·         ustroju i nadležnosti škole

·         zaposlenicima

·         aktivnostima Škole

·         pravnim i drugim aktima Škole

·         načinu i pravilima školovanja

·         učeničkim aktivnostima

·         međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

b)      Opis sadržaja informacija

 

·         ustroj i nadležnosti Škole (opis djelokruga rada službi, godišnji kalendar rada, dnevna i tjedna organizacija, planovi rada kolegijalnih tijela i to: Nastavničkog vijeća, Razrednih vijeća, Vijeća roditelja i drugih tijela)

·         zaposlenici (osnovni podaci o zaposlenicima, zvanje zaposlenika)

·         aktivnosti  Škole (na nastavnom stručnom i društvenom polju, projekti)

·         pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole, kurikulum, naputci, priručnici i sl.)

·         način i pravila školovanja (opće odluke o pravilima školovanja, natječaji za upis, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)

·         učeničke aktivnosti (Vijeće učenika, nastavne i izvannastavne aktivnosti)

·         međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s drugim srednjoškolskim ustanovama)

 

c)       Namjena  informacija

 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

 

d)      Način osiguravanja prava na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 

·         pisanim putem na poštansku  adresu Škole:

 

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

VLADIMIRA NAZORA 36

40 000 ČAKOVEC

 

·         putem elektroničke pošte na sljedeću adresu:

 

ets@ets.hr

 

·         telefonom na sljedeće brojeve:

 

040/312-520

 

·         telefaxom na sljedeći broj:

 

040/ 310-982

 

 

·         usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama Ekonomske i trgovačke škole Čakovec 

svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati

 

Podnositelj nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

 

Sukladno članku 19.  st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec ima  pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova  koji nastaju pružanjem informacije.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti

u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

 

                                                                                                                             Ravnateljica:

                                                                                                                             Bosiljka Vinković Kukolić, dipl. oec.

                   

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica