Procedura stvaranja ugovornih obveza

22.02.2013
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

ČAKOVEC

KLASA: 401-02/11-01-56

UR.BROJ: 2109-13-11-01-1

 

Čakovec, 27. prosinca 2011.

 

Na temelju članka 74. Statuta Ekonomske i trgovačke škole Čakovec, članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 130/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11), ravnateljica Dušanka Novak, dipl.oec. donosi

 

 

PROCEDURU

STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

I.

 

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih odnosa, odnosno nabava roba i usluga, javna nabava i druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad Ekonomske i trgovačke škole Čakovec i obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti u Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec (u daljnjem tekstu: Škola).

 

Ravnateljica Škole je odgovorna osoba koja pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza.

 

Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu iskazati te ravnateljici predložiti radnici navedeni u ovoj proceduri, kao i svi ostali radnici u školskoj ustanovi, stručna tijela u Školi i Školski odbor, s iznimkom ako posebnim propisom ili Statutom Škole nije drugačije određeno.

 

Ravnateljica ili osoba koju ovlasti ravnateljica dužna je prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i utvrditi i/ili izvijestiti ravnateljicu je li pribavljanje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim financijskim planom i planom javne nabave Škole za tekuću školsku godinu.

 

Ukoliko ravnateljica ili osoba koju je ovlastila ravnateljica utvrdi kako predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim financijskim planom i planom javne nabave za tekuću godinu, istu predloženu obvezu ravnateljica Škole je dužna odbaciti ili predložiti Školskom odboru promjenu financijskog plana i plana javne nabave.

 

Nakon što ravnateljica ili osoba koju je ravnateljica ovlastila utvrdi kako je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom i planom javne nabave Škole, ravnateljica pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza.

 

 

II.

 

Ukoliko postupak nabave roba i usluga ne podliježe postupku javne nabave male ili velike vrijednosti, u skladu sa zakonskim pretpostavkama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) već se radi o bagatelnoj ili nekoj drugoj vrsti nabave, tada se stvaranja obveza provodi po sljedećoj proceduri:

 

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

RBR.

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

I.

Prijedlog za nabavu

 

 

 

 

1.  Prijedlog za                       nabavu:

 

 

 

a) Materijal za čišćenje i održavanje objekta

 

Spremačice

 

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Tijekom mjeseca

 

b 1) Uredski materijal, papir, toneri za printere  fotokopiranje,pedagoška

dokumentacija( za potrebe škole)

 

Tajnica,blagajnica

referentica,raču-

novođa,knjižničarka,

psihologinja

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

 

Tijekom mjeseca

b2) Uredski materijal,

papir,,toneri za printere,

fotokopiranje ( za potrebe praktične nastave i vježbeničke tvrtke)

Voditelji stručnih vijeća,nastavnici putem tajništva

Pisani dokument

(narudžbenica)

Tijekom mjeseca

c) Udžbenici i stručna literatura

Knjižničarka

 

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Prema potrebi

d) Materijal za tekuće održavanje škole i dvorane

 

Ložač/Održivač

 

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Prema potrebi

 

2. Prijedlog za nabavu opreme i nastavnih sredstava

Nastavnici putem voditelja stručnih vijeća

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Prema potrebi

 

 

3. Korištenje usluga održavanja informatičke opreme

 

Voditelji kabineta,nastavnici,ostali radnici koji koriste informatičku opremu

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Prema potrebi

4. Održavanje ostalih sredstava rada i opreme

Ložač/Održivač

Pisani dokument

(narudžbenica)

 

Prema potrebi

 

II.

Provjera da li je prijedlog u skladu s financijskim planom

Ravnateljica ili računovođa

Ravnateljica odobrava sklapanje ugovora/narudžbe

5 dana od zaprimanja zahtjeva

III.

Pokretanje nabave – sklapanje ugovora – izdavanje narudžbe

Ravnateljica odnosno osoba koju on ovlasti

Ugovor - narudžba

3 dana od odobrenja iz točke II

.

 

III.

Ukoliko postupak nabave roba i usluga podliježe postupku javne nabave, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke za provođenje procedure propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11) tada se stvaranje obveza provodi po sljedećoj proceduri:

STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

R.BR

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Prijedlog za nabavu opreme, korištenje usluga, obavljanje radova

 

Radnici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

Prijedlog s opisom potrebne opreme/usluge/radova i okvirnom cijenom

Tijekom godine, a najkasnije mjesec dana prije pripreme godišnjeg plana nabave za sljedeću godinu.

2.

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/radova/usluga

Kod centraliziranog procesa – osnivač, ako proces nije centraliziran tada ovlašteni predstavnici naručitelja – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti u suradnji s ravnateljem uz obvezu angažiranja vanjskog stručnjaka

Tehnička i natječajna dokumentacija

Mjesec dana prije pokretanja postupka javne nabave.

3.

Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan

 

Facebook

Prezentacija škole

Fotogalerija

Naše slobodno vrijeme

Knjižnica